Privacy

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk wordt behandeld.


Wat zijn persoonsgegevens?

Een  persoonsgegeven  is  volgens Wet  bescherming  persoonsgegevens  (Wbp)  elk  gegeven  over  een geïdentificeerde  of  identificeerbare  natuurlijk  persoon.  Dit  betekent  dat  informatie  ofwel  direct  overiemand  gaat,  ofwel  naar  deze  persoon  te  herleiden  is.  Gegevens  van  overleden  personen  of  van organisaties   zijn   geen   persoonsgegevens.   De   gegevens   betreffen   onder   meer:   naam,   adres, woonplaats,    geboortedatum,    Burgerservicenummer    (BSN),    geslacht,    kopie    legitimatiebewijs, huwelijksdatum,  telefoonnummer,  e-mailadres,  financiële  gegevens  voor  het  opstellen  van  financiële overzichten zoals jaarrekeningen en belastingaangiften.


Wat is verwerken?

Verwerken  is:  alle  handelingen  die  een  organisatie kan  uitvoeren  met  persoonsgegevens,  van verzamelen  tot  en  met  vernietigen.  Dat  is  een  ruim begrip,  dus  hieronder  valt  onder  meer  het verzamelen,  vastleggen,  ordenen,  bewaren,  bijwerken,  wijzigen,  opvragen,  raadplegen,  gebruiken, doorzenden,  verspreiden,  beschikbaar  stellen,  samenbrengen,  in  verband  met  elkaar  brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit betreft onder meer:

  • Onze klanten inclusief hun vertegenwoordigers;
  • Onze toekomstige klanten;
  • Iedereen die op een of andere manier aan een bedrijf of organisatie is verbonden waar we een zakelijke relatie mee hebben;


Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze gegevens omdat u deze  zelf aan ons verstrekt en/of omdat u gebruik maakt van onze diensten.

Wat verwachten wij van bedrijven en organisaties?

Geeft  uw  bedrijf  of  organisatie  persoonsgegevens  van  medewerkers,  bestuurders  of  Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) aan ons door? Dan verwachten we van u dat u hen hierover informeert. Zelf verzamelen  we  ook  gegevens  van  medewerkerkers,  bestuurders,  dus  zonder  dat  uw  bedrijf  of organisatie deze  aan  ons verstrekt. Bijvoorbeeld het  opvragen  van  gegevens uit  het Handelsregister. We   verwachten   dat   u   uw   medewerkers   en   bestuurders   hierover   informeert.   U   kunt   deze Privacyverklaring aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

Hoe lang bewaren we gegevens?

We  bewaren  uw  gegevens  niet  langer  dan  we  deze  nodig  hebben  voor  de  doelen  waarvoor  we  ze hebben verzameld, tenzij we vooraf toestemming aan u hebben gevraagd. De wettelijke bewaarplicht in Nederland is meestal vastgesteld op 7 jaar. In sommige gevallen is het in uw belang dat gegevens langer bewaard worden dan de wettelijke bewaartermijn. Bijvoorbeeld omdat de bewijsplicht in bepaalde gevallen bij u ligt en het voor u voordelig kan zijn om bepaalde zaken aan te tonen. Daarom kan het zijn dat we gegevens langer bewaren.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Binnen   de   Korte   &   Geschiere   Belastingadviseurs   hebben   alle   personen   toegang   tot   uw persoonsgegevens  die  zij,  gelet  op  hun  functie,  nodig  hebben.  De  gegevens  mogen  alleen  gebruikt worden  door  deze  personen  in  het  kader  van  werkzaamheden  waarvoor  toegang  tot  deze  gegevens noodzakelijk  is  of  vanwege  een  wettelijke  verplichting.  Alle  personen  binnen  De  Korte  &  Geschiere Belastingadviseurs hebben een strikte geheimhoudingsplicht die schriftelijk is vastgelegd.

Met wie delen we de gegevens?

Wij delen uw  gegevens met verschillende derden  als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst,  om  te  voldoen  aan  eventuele  wettelijke  verplichtingen,  of  met  uw  uitdrukkelijke toestemming.  Daarbij  gaat  het  met  name  om  de  volgende  instanties:  Belastingdienst,  banken, pensioenfondsen, notarissen, hypotheekverstrekkers, arbodiensten, verzekeraars, FUI (toezicht in het kader Wwft).

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Uw  persoonsgegevens  die  wij  vastleggen  worden  door ons  bewaard  en  beveiligd.  Wij  nemen  de beveiliging  van  de  persoonsgegevens  zeer  serieus.  Wij  nemen  technische  en  organisatorische maatregelen   om   de   persoonsgegevens   te   beveiligen   tegen   verlies   of   tegen   enige   vorm   van onrechtmatige  verwerking.  Deze  maatregelen  zijn  passend,  rekening  houdend  met  de  stand  van  de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzamelingen en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

Hoe gaan wij om met uw gegevens als u onze website bezoekt?

Meestal worden cookies gebruikt bij bezoek aan een website. De Korte & Geschiere Belastingadviseurs gebruikt  alleen  functionele  cookies.  Dit  zijn  cookies  met  alleen  een  technische  functionaliteit.  Deze zorgen  er  voor  dat  de  website  naar  behoren  werkt  en  dat  bijvoorbeeld  uw  voorkeursinstellingen onthouden worden.

De gegevens voor het contactformulier worden enkel gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van de gestelde vraag. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De  website  bevat  hyperlinks  naar  andere  websites.  De  Korte  &  Geschiere  Belastingadviseurs  is  niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van partijen waar deze hyperlinks naar verwijzen.

Welke rechten heeft u bij ons?

Recht op informatie

Wij hebben een informatieplicht om u te informeren wat we met uw persoonsgegevens doen. Met deze Privacyverklaring informeren we u hier over.

Recht op inzage

U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. In dat geval kunnen we u inzage geven in de persoonsgegevens die we verwerkt hebben.

Recht op rectificatie

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist en onvolledig verwerkt zijn? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op vergetelheid

U kunt ons vragen om de gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Uw belang moet in dit geval gaan boven ons belang.

Recht op beperking van verwerking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken.

Recht op dataportaliteit

In dit geval gaat het om digitale gegevens. U kunt ons vragen om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen aan een andere partij. Hierbij gaat het niet om afgeleide gegevens die wij zelf hebben gegenereerd.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als wij dit doen op grond van het algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld als wij u via een nieuwsbrief op de hoogte willen houden van fiscale ontwikkelingen of tips willen geven over financiëleof fiscale zaken.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht over verwerking van persoonsgegevens?

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij onze contactpersoon binnen De Korte & Geschiere Belastingadviseurs die hier over gaat: de heer R.C. Brakman.

Kunnen we deze Privacyverklaring wijzigen?

Ja, deze Privacyverklaring kan gewijzigd worden. Kijk daarom regelmatig  op onze website om de meest recente versie te lezen.